privacyverklaring

From Nature To Health acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang, daarom houden wij ons aan de privacywet. Dit houdt in dat uw gegevens veilig zijn en dat gegevens altijd zorgvuldig gebruikt zullen worden. Hieronder zal helder en transparant worden uitgelegd hoe er met informatie van cliënten, hun dier en de bezoekers van de website zal worden omgegaan. Privacyverklaring Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health Celine Schiks, gevestigd aan Heuvel 22, 6651 DE Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Postadres: Heuvel 22, 6651 DE Druten.

Website: www.fromnaturetohealth.nl
Email: info@fnth.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Als aanvulling verwerken wij voor de dienstverlening de volgende gegevens van uw dier.
– Naam
– Diersoort
– Ras
– Geslacht
– Leeftijd
– Chipnummer

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fnth.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen en/of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de boekhouding en belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health) tussen zit.

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health gebruikt de volgende computerprogramma’s of – systemen:
– Word en Excel voor het verwerken van anamneseformulieren en facturen.
– HTML5
– Javascript

Google Analytics
Op de website www.fromnaturetohealth.nl gebruiken wij Google Analytics om de werking van de site te kunnen analyseren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Welke mailadressen komen er in de maillijst?
Periodiek sturen wij aan geïnteresseerden informatie over geplande workshops of lezingen. Alleen mensen die schriftelijk aangeven dat zij deze informatie per mail willen ontvangen sturen wij deze mails. Wanneer cliënten niet meer benaderd willen worden via de mail met informatie over geplande lezingen of workshops kunnen ze dit altijd aangeven via info@fnth.nl. De email-adressen worden alleen gebruikt voor het versturen van de uitnodigingen voor workshops en lezingen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst
Adres > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst
Emailadres > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst
Betaalgegevens > 7 jaar > wettelijk geregeld belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden.
Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer het noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens gedeeld worden met derden zodat zij mij en u kunnen helpen uw huisdier te behandelen zal hier altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan u.
Hieronder versta ik bijvoorbeeld een specialist waar ik u naar verwijs of waarmee ik wil overleggen over de behandeling van uw dier.

Gebruiken wij cookies, of vergelijkbare andere technieken?
Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health gebruikt tot op heden nog geen cookies. Alleen technische en functionele cookies kunnen ingezet worden, zoals ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fnth.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Veterinair Natuurgeneeskundige Praktijk From Nature To Health neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fnth.nl